DCVG ANALOG

 

DCVG ANALOG(DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT)

یکی از دقیق ترین روش های بازرسی پوشش خطوط لوله  می باشد. اگر خط لوله ای را در نظر بگیریم که تحت حفاظت باشد ولی در قسمتی از مسیر به علت خرابی پوشش  لوله با زمین اتصال پیدا کند، جریان حفاظتی از این نقطه زمین وارد شده که باعث ایجاد افزایش ولتاژ در زمین اطراف محل عیب می گردد که نتیجه آن به صورت دایره های هم مرکز ولی دارای مقادیر مختلف پتانسیل ظاهر می شود. به همین منظور با قرار دادن دستگاه اینتراپتر در مسیر خروجی جریان از ترانس رکتیفایر به لوله ولتاژ حفاظتی با نوسان زمانبندی سه دهم ثانیه خاموش و هفت دهم ثانیه روشن در مدار قرار گرفته و موجب پالس های افزایش و کاهش ولتاژ درکل مسیر تحت پوشش سیستم حفاظت کاتدیک می گردد در این مرحله با قرار دادن هافسل های عصایی دستگاه با فواصل یک متری در طول خط اختلاف پتانسیل ناشی از وجود نقص پوشش توسط دستگاه DCVG به صورت حرکات رفت و برگشتی بر روی عقربه ولت متر دستگاه شناسایی شده و  این دستگاه محل نقص را بر روی لوله مشخص می کند.

توانمندی های دستگاه DCVG:

 مشخص کردن مرکز خرابی پوشش با خطای ۱۵ سانتی متر

بازرسی شبکه های پیچیده لوله (موجود در پتروشیمی ها)

مشخص کردن تقریبی شدت خرابی هر عیب