ارزیابی پوشش

ارزیابی پوشش لوله

یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر  ممانعت ازروند خوردگی پوشش سازه می باشد بطوری که به طور تقریبی ۹۵درصد از ممانعت خوردگی در سازه کارایی پوشش ها می باشد و ۵درصد حفاظت کاتدیک تاثیر گذار خواهد بود و در نتیجه سلامت خطوط لوله بستگی بسیار زیادی به کیفیت پوشش سازه دارد . به همین جهت یکی از بهترین راهکارهای تشخیص وضعیت حفاظت و کیفیت سلامت سازه انجام ارزیابی پوشش با دستگاه های غیر مخرب میباشد.

به طور کلی روش­های ارزیابی پوشش خطوط لوله به دو روش اصلی بازرسی مستقیم ECDA (External Corrosion Direct Assessment) و غیر مستقیم Indirect Inspection تقسیم بندی می­شوند.

در روش مستقیم با استفاده از ابزارهایی مانند هالیدی و بازرسی چشمی این مهم صورت  می پذیرد .

 روش­های ارزیابی پوشش غیر مستقیم بنابه شرایط خط شامل وجود یا عدم وجود سیستم حفاظت کاتدی دائم، بکفیل خط لوله، انسجام و شبکه سازه­ها و نوع پوشش به روش­های مختلف انجام میگیرد