ارزیابی اثرات مخرب جریان سرگردان AC و DC بر روی سازه و رفع تداخلات