فعالیت های ما

. مشاوره ، طراحی ، تامین کالا واجرای سیستمهای حفاظت کاتدیک

. ارزیابی پوشش خطوط لوله با دستگاه های  dcvg &cips –c scan-pcm

. سیستمهای حفاظت کاتدیک با منابع سولار(خورشیدی)

. حفاظت کاتدیک اسکله و پوشش پایل های دریایی

. هوشمند سازی سیستم های حفاظت کاتدیک